ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Meritene

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ:

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15o χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Κηφισιά, 51288, ΤΗΛ: +30 210 6294600

info@pharmaserve.gr